Fyzika pro 6.ročník - Souhrnné opakování

Mgr. Marek Osuchowski
(18.5.2003)


1. Látky dělíme na

pevniny, kapaliny, plyny
pevné, kapalné, plynné
pevné, tekuté, plynné
2. Rozdíl mezi látkou a tělesem je:
látky jsou z různých těles
tělesa jsou jen krychle a kvádr
tělesa mají na rozdíl od látek daný objem
3. Zatrhni plynné látky
voda v láhvi, propan-butan, dusík, kyslík v bombě
voda v láhvi, oxid uhličitý, vodní pára, vzduch v nafukovacím balóně
propan-butan, dusík, oxid uhličitý, vodní pára
4. Zatrhni pevná tělesa
strom, obraz, stůl, auto
strom, umělá hmota, voda v akváriu, obraz
umělá hmota, voda v akváriu, kámen, stůl
5. Jestliže působí jedno těleso na druhé,
působí jen druhé těleso na první
působí současně i druhé těleso na první
působí jen první těleso na druhé
6. Pružina se prodlouží tím víc,
čím větší silou na ni působíme
čím menší silou na ni působíme
čím větší silou na ni nepůsobíme
7. Pojmem síla rozumíme
fyzicky vyvinutý muž s velkými svaly
působení Země na tělesa
působení jednoho tělesa na druhé
8. Atom je
složen ze dvou či více molekul
velmi malá částice látky
z latinského slova - dělitelný
9. Molekula se skládá ze
dvou či více látek
dvou či více atomů
dvou či více těles
10. Brownův pohyb je
neustálý neuspořádaný pohyb těles
vzájemné působení těles
neustálý neuspořádaný pohyb částic
11. Difůze je
pronikání částic jedné látky mezi částice jiné látky
pronikání látek jedné částice mezi jiné látky
pronikání látek jedné látky mezi látky jiné látky
12. Krystalické látky
mají pravidelné uspořádání částic
mají nepravidelné uspořádání částic
nemají pravidelné uspořádání částic
13. Amorfní látky
mají pravidelné uspořádání částic
nemají pravidelné uspořádání těles
nemají pravidelné uspořádání částic
14. Vodorovná rovina je
rovina, ve které leží hladina kapalného tělesa nacházejícího se v klidu
rovina, ve které leží hladina kapalného tělesa nacházejícího se v pohybu
rovina, ve které leží hladina plynného tělesa nacházejícího se v klidu
15. Kapaliny
jsou stlačitelné, molekuly má těsně vedle sebe
jsou nestlačitelné, molekuly těsně vedle sebe
nejsou stlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost
16. Plyny
jsou stlačitelné, molekuly má těsně vedle sebe
jsou nestlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost
jsou stlačitelné, molekuly mají od sebe obrovskou vzdálenost
17. Vyber krystalické látky
asfalt, cukr, sůl
vosk, skalice modrá, sklo
skalice modrá, cukr, sůl
18. Atom se skládá z
atomového jádra a elektronové slupky
atomového jádra a elektronového obalu
atomové pecky a elektronového obalu
19. Protony mají
kladný náboj
neutrální náboj
záporný náboj
20. Částice s různým nábojem se
přetahují
přitahují
protahují
21. Neutrální atom má
stejný počet protonů a neutronů
stejný počet neutronů a elektronů
stejný počet protonů a elektronů
22. Protonové číslo udává
počet protonů v obalu
počet elektronů v obalu
počet protonů v jádře
23. Kladný iont vznikne
přidáním protonů v obalu
odebráním elektronů z obalu
odebráním elektronů z jádra
24. Elektrické pole se nachází
kolem každého zelektrovaného tělesa
kolem každého elektrického tělesa
kolem každého elektronového tělesa
25. Atomové jádro se skládá
z elektronů a protonů
z neutronů a protonů
z elektronů a neutronů
26. V elektronovém obalu jsou
protony
neutrony
elektrony
27. Iontový krystal
má nepravidelné uspořádání iontů
má pravidelné uspořádání iontů
nemá pravidelné uspořádání iontů
28. Přírodní nerost, obsahující železo s magnetickými vlastnostmi, se jmenuje
nerostovec
železovec
magnetovec
29. Magnetka je
přítelkyně od magnetu
z ocel. plechu otáčivého kolem svislé osy
z ocel. plechu otáčivého kolem vodorovné osy
30. Tyčový magnet má
severní pól, jižní pól a tečné pásmo
severní pól, jižní pól a netečný pól
severní pól, jižní pól a netečné pásmo
31. Souhlasné póly magnetu
se odpuzují
se přitahují
jsou neutrální
32. Síla, kterou na sebe magnety póly magnetu, se nazývá
pólová
magnetová
magnetická
33. Magnetické pole se projevuje
silovým působením na magnetku
magnetickým působením na magnetku
magnetickým působením na sílu
34. Jev, při kterém se látka zmagnetuje, se nazývá
indukce
magnetizace
polarizace
35. Z magneticky měkké oceli vznikne
dočasný magnet
trvalý magnet
přechodný magnet
36. Látka, která po oddálení magnetu zůstane magnetem, se nazývá
tvrdý magnet
trvalý magnet
ocelový magnet
37. Indukční čáry jsou myšlené čáry, znázorňující
magnetické působení silového pole
silové působení magnetického pole
magnetické působení magnetického pole
38. Vlastnosti můžeme pouze
měřit
porovnávat
ochutnávat
39. Fyzikální veličiny lze
měřit
porovnávat
ochutnávat
40. Vyber vlastnosti
vůně, teplota, krása
vůně, chuť, objem
vůně, chuť, krása
41. Co musí mít fyzikální veličina?
název, značku, jednotku
délku, tvar, objem
chuť, vůni, měkkost
42. Aritmetický průměr vypočteme tak, že
vydělíme dané hodnoty a sečteme jejich počtem
sečteme dané hodnoty a vydělíme jejich počtem
sečteme dané hodnoty a vydělíme jejich součtem
43. Seřaď od nejmenší po největší
km, m, dm, cm, mm
mm, dm, cm, m, km
mm, cm, dm, m, km
44. Seřaď od největší po nejmenší
hl, l, cl, dcl, ml
ml, cl, dcl, l, hl
hl, l, dcl, cl, ml
45. Jaký je vztah mezi krychlovými a litrovými jednotkami?
1 cm3 = 1 l
1 dm3 = 1 l
1 dm3 = 1 ml
46. Vyber jednotky hmotnosti
kg, t, q
t, m, kg
kg, q, h
47. Jedna hodina má
3600 sekund
60 sekund
3600 minut© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz