Fyzika pro 7.ročník - Souhrnné opakování

Mgr. Marek Osuchowski
(30.5.2003)


1. Těleso se pohybuje

mění-li svou polohu
mění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu
mění-li svou polohu vzhledem ke Slunci
2. Trajektorie
je přímočará a křivočará
udává délku dráhy
je čára, kterou při pohybu těleso opisuje
3. Značka dráhy je
s
d
m
4. Těleso vykonává rovnoměrný pohyb,
jestliže za stejné doby urazí stejné dráhy
jestliže za různé doby urazí různé dráhy
jestliže za stejné doby urazí stejné trajektorie
5. Těleso vykonává nerovnoměrný pohyb,
jestliže za stejné doby urazí stejné dráhy
jestliže za různé doby urazí různé trajektorie
jestliže za různé doby urazí různé dráhy
6. Značka rychlosti je
r
R
v
7. 1 m/s =
3,6 h/km
3,6 km/h
1 km/h
8. Jednotka dráhy je
h
m/s
m
9. Jednotka rychlosti je
h/km
m/s
s/m
10. Rychlost zvuku je
300 km/h
1000 km/h
1000 m/s
11. Co musíme uvést k jednoznačnému popisu síly?
délku a rychlost
směr a velikost
objem a obsah
12. Značka síly je
F
N
S
13. Jednotka síly je
F
N
S
14. Čím menší síla na siloměr působí
tím více se pružina siloměru prodlouží
tím méně se délka pružiny zkrátí
tím méně se pružina siloměru prodlouží
15. Co musíme ověřit před měřením siloměrem?
barvu, velikost a materiál siloměru
nulu, jednotku, přesnost a rozsah siloměru
háček, obal, stupnici a pružinku siloměru
16. Výslednice sil
má na těleso stejný účinek několik současně působících sil
má na těleso stejný účinek jako větší působící síla
má na těleso stejný účinek jako menší působící síla
17. Výslednice dvou sil stejného směru má
s oběma silami stejný směr a velikost je dána rozdílem
má směr jako větší síla a velikost je dána rozdílem
s oběma silami stejný směr a velikost je dána součtem...
18. Výslednice dvou sil opačného směru má
směr větší síly a je dána rozdílem sil
směr menší síly a je dána rozdílem sil
směr větší síly a je dána součtem sil
19. Rovnováha sil je, když dvě sily mají
stejný směr, opačnou velikost
stejnou velikost, opačný směr
stejnou velikost, stejný směr
20. Těžiště tělesa závisí na
rozložení tělesa v látce
rozložení látky v tělese
hmotnosti tělesa
21. Newtonův pohybový zákon setrvačnosti začíná slovy:
Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném křivočarém, jestliže ...
Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, jestliže ...
Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu nerovnoměrném přímočarém, jestliže ...
22. Newtonův pohybový zákon síly zní:
Působí-li na těleso síla, mění se barva tělesa
Působí-li na těleso síla, mění se objem tělesa
Působí-li na těleso síla, mění se rychlost tělesa
23. Newtonův pohybový zákon akce-reakce zní:
Působí-li jedno těleso na druhé silou, nepůsobí i druhé těleso na první stejně velkou silou opačného směru.
Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první stejně velkou silou opačného směru.
Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první opačnou silou stejného směru.
24. Zákon setrvačnosti byl Newtonův
1.zákon
2.zákon
3.zákon
25. Páka je
tyč otáčivá kolem svislé osy
kotouč, na jehož obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lanko
tyč otáčivá kolem vodorovné osy
26. Páka je v rovnovážné poloze, když
je kladný moment otáčení větší než záporný
je záporný moment otáčení větší než kladný
se momenty sil v kladném smyslu i záporném smyslu rovnají
27. Značka momentu sil je
F
M
S
28. Jednotka momentu sil je
N.m
M.s
F.s
29. Rovnoramenná váha je
páka, která má různě velká ramena a stejné působící síly
páka, která má stejně velká ramena a různě působící síly
páka, která má stejně velká ramena i stejné působící síly
30. Pevná kladka je
kotouč, na jehož obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lanko
páka, na jejímž obvodu je žlábek, do kterého se vkládá lanko
kotouč, v jehož středu je žlábek, do kterého se vkládá lanko
31. Co víš o kapalinách?
Nejsou nestlačitelné, molekuly těsně vedle sebe, hladina je v klidu vodorovná
Nejsou stlačitelné, molekuly těsně vedle sebe, hladina je v pohybu vodorovná
Jsou nestlačitelné, molekuly těsně vedle sebe, hladina je v klidu vodorovná
32. Pascalův zákon zní:
Působíme-li na kapalinu tlak. silou, vznikne ve všech místech kapaliny stejný tlak...
Na těleso působí svisle vzhůru vztlaková síla rovnající se objemu ponořené části...
Těleso je nadlehčováno silou, rovnající se tíze tělesa ponořeného do kapaliny...
33. Princip hydraulického zařízení spočívá v tom, že
na oba písty působí stejně velká síla
tlak je ve všech místech stejný
oba písty mají stejnou plochu
34. Jaké jsou účinky gravitační síly Země na kapalinu?
Tlaková síla
Vztlaková síla
Odstředivá síla
35. Hydrostatický tlak se značí:
Ph
ph
pH
36. Vzorec F=S.h.ró.g slouží k výpočtu
hydrostatické síly
gravitační síly
tlakové síly
37. Těleso bude klesat v kapalině ke dnu, jestliže bude
gravitační síla větší než vztlaková
gravitační síla menší než vztlaková
vztlaková síla je větší než gravitační
38. Archimédův zákon zní:
Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle dolů vztlaková síla.
Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru gravitační síla.
Na těleso ponořené do kapaliny působí svisle vzhůru vztlaková síla.
39. Jestliže se gravitační síla rovná vztlakové síle, pak říkáme, že těleso
plive
plove
plave
40. Těleso se ponoří tím větší částí svého objemu, čím je
hustota kapaliny menší.
hustota kapaliny větší.
hustota tělesa menší.
41. Co víš o plynech?
jsou stlačitelné, molekuly těsně vedle sebe, jsou rozpínavé v celém svém objemu
jsou stlačitelné, molekuly daleko od sebe, nejsou rozpínavé v celém svém objemu
jsou stlačitelné, molekuly daleko od sebe, jsou rozpínavé v celém svém objemu
42. Složení vzduchu v atmosféře Země je
21% kyslík, 78% dusík, 1% oxidy, vzácné plyny a vodní páry
78% kyslík, 21% dusík, 1% oxidy, vzácné plyny a vodní páry
21% kyslík, 1% dusík, 78% oxidy, vzácné plyny a vodní páry
43. Atmosférický tlak má značku a jednotku
ph, Pa
pa, Pa
pa, Ph
44. Torricelliho pokus spočíval ve vložení
tělesa do nádoby a určení množství vytlačené kapaliny
trubice naplněné rtutí do nádoby se rtutí a porovnání tlaků
trubice naplněné rtutí do nádoby se vzduchem a porovnání tlaků
45. Atmosférický tlak je přibližně
101 hPa
101 Pa
101 kPa
46. Atmosférický tlak se stoupající nadmořskou výškou
klesá
stoupá
se nemění
47. Pro měření atmosférického tlaku se používá
hydraulický zvedák
výškoměr
rruťový tlakoměr nebo aneroid
48. Barograf
určuje množství barů a restaurací v dané lokalitě
slouží k zápisu, záznamu atmosférického tlaku
je pomůcka pro měření hloubky zpěvu barytonů
49. Působí na těleso v atmosféře vztlaková síla?
Ano, protože i v atmosféře je tlak (atmosférický).
Ano, protože i v kapalině je tlak (hydrostatický).
Ano, protože i v atmosféře je tlak (hydrostatický).
50. Jestliže je v nádobě méně tlaku než v okolí, říkáme, že je v ní
přetlak
protlak
podtlak© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz