Fyzika pro 8.ročník - práce, energie, teplo

Mgr. Marek Osuchowski
(15.10.2003)


1. Výhoda zvedání tělesa pomocí kladky spočívá v tom, že

vykonáme menší práci
můžeme využít hmotnosti tělesa
můžeme využít své hmotnosti
2. Práce má značku a jednotku:
W, P
W, J
P, W
3. Pohybová energie závisí na:
hmotnosti a výšce tělesa
rychlosti a výšce tělesa
hmotnosti a rychlosti tělesa
4. Polohová energie je dána
součtem hmotnosti tělesa a výškou tělesa nad Zemí
součinem hmotnosti tělesa a výškou tělesa nad Zemí
součinem hmotnosti tělesa a rychlostí tělesa nad Zemí
5. Energie nemůže
vznikat ani zanikat
vznikat ani přeměňovat
zanikat ani přeměňovat
6. Vnitřní energie tělesa je dána
součtem polohových a pohybových energií částic tělesa
pouze polohovou energií částic tělesa
pouze pohybovou energií částic tělesa
7. Při tepelné výměně předává
chladnější těleso vnitřní energii teplejšímu tělesu
teplejší těleso vnitřní energii chladnějšímu tělesu
teplejší těleso částice chladnějšímu tělesu
8. Teplo je rovno
práci, kterou vykoná těleso, působí-li silou po určité dráze
podílu práce a času, za který se těleso ohřeje
energii, kterou odevzdá teplější těleso chladnějšímu
9. Směšovací kalorimetr je složen ze
dvou tenkostěnných plechovek oddělených tepelným izolantem
dvou tenkostěnných plechovek oddělených tepelným vodičem
dvou tenkostěnných vodičů oddělených tepelným izolantem
10. Vnitřní energie při pohlcení tepelného záření závisí na
teplotě a hmotnosti tělesa a barvě zdroje záření
teplotě a vzdálenosti tělesa a barvě zdroje záření
teplotě a vzdálenosti zdroje záření a barvě tělesa© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz