Fyzika pro 8.ročník - zákony v elektrických obvodech

Mgr. Marek Osuchowski
(19.4.2004)


1. Elektrický vodič

vede elektrický proud, nemá dostatek volných (valenčních) elektronů
vede elektrický proud, má dostatek volných (valenčních) elektronů
nevede elektrický prod, nemá dostatek volných (valenčních) elektronů
2. Elektrometrem zjišťujeme, zda
je těleso elektricky zbité
je těleso elektricky vybité
je těleso elektricky nabité
3. Elementární elektrický náboj
je příliš velký a proto odvozujeme jednotku menší
je příliš malý a proto odvozujeme jednotku menší
je příliš malý a proto odvozujeme jednotku větší
4. Elektrostatická indukce vzniká
v tělese z izolantu
v izolovaném kovovém tělese
v izolovaném tělese z izolantu
5. Siločáry jsou
myšlené čáry znázorňující silové působení elektrického pole
myšlené čáry znázorňující elektrické působení silového pole
nesmyslné čáry znázorňující elektrické působení silového pole
6. V rozvětveném elektrickém obvodu je
el. proud ve všech místech stejný
součet proudů v jednotlivých větvích roven proudu v nerozvětvené části
součet proudů v nerozvětvené čási roven proudu v rozvětvené části
7. Skutečný směr elektrického proudu je
od záporného pólu ke kladnému
od kladného pólu ke kladnému
závisí na jeho velikost
8. Při měření el. napětí připojíme voltmetr tak, aby
svorky měřidla měly různé označení + a – jako póly zdroje
svorky měřidla měly stejné označení + a – jako póly zdroje
svorky pólu zdroje měly různé označení + a – jako svorky měřidla
9. Písmena I, U, Q, t, W značí
el. proud, el. napětí, práci, čas, el.náboj
el. napětí, el. proud, el. náboj, čas, práci
el. proud, el. napětí, el. náboj, čas, práci
10. K sestrojení Voltova článku potřebujeme
kyselinu sírovou, měděnou a cínovou destičku
kyselinu solnou, měděnou a zinkovou destičku
kyselinu sírovou, měděnou a zinkovou destičku© Mgr. Marek Osuchowski, 2001, marek.osuchowski@seznam.cz