Magnetické vlastnosti látek

A. Výklad

Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu magnetické vlastnosti látek: resp. stručné vysvětlení problematiky.

Magnety přírodní = magnetovec (velmi slabé působení)
  umělé = ferity
 
Feromagnetické látky

= látky reagující na magnet - Fe, Ni, Co (železo, nikl, kobalt)

 
Magnet severní pól - N (North, míří k severu, červený)

  netečné pásmo - slabé silové působení
  jižní pól - S (South, míří k jihu, většinou nebarevný)
 
Magnetka malý magnet otáčivý kolem osy
   
Působení magnetů souhlasné póly se odpuzují
  nesouhlasné póly se přitahují
 
Kolem magnetu - magnetické pole = magnet působí silou na dálku
Magnetizace = při přítomnosti magnetického pole se tělesa z feromagetické látky zmagnetují, tzn. stanou se magnetem.
  dočasným - magneticky měkká ocel
  trvalým - magneticky tvrdá ocel
domény - oblasti se stejnými magnetickými vlastnostmi
Magnetické indukční čáry = myšlené čáry, které znázorňují magnetické silové působení kolem magnetu
     
Magnetické pole v okolí magnetu

projevuje se silovým působením na magnetku

Kolem Země je magnetické pole. důvod - železné jádro
užití - buzola, kompas
  projev - polární záře
B. Důležité pojmy:

Magnety, póly, magnetické pole, magnetizace, indukční čáry, magnetické pole Země

C. Literatura:
Fyzika pro 6. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 172-200
Fyzika pro 6. ročník Základní školy - II. díl, SPN 2001, str. 29-33, 38-39

SW - Langmaster - Fyzika 2 - V. kap. 35,39

 
D. Zkušební test:
 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Nerost vykazující magnetické vlastnosti se nazývá  __________ .
A) uranová ruda C) magnetovec
B) železná ruda D) ferit

2.

Část magnetu označovaná zpravidla červeně se nazývá __________ .
A) severní pól C) dipól
B) jižní pól D) netečné pásmo

3.

Souhlasné póly magnetu se  __________ .
A) přitahují C) podle vzdálenosti přitahují nebo odpuzují
B) nepůsobí na sebe D) odpuzují

4.

Látky reagující na magnetické pole, skládající se z Fe, Ni, Co se nazývají _______.
A) ferity C) magnety
B) feromagnetické D) látky z Fe, Ni, Co na magnetické pole nereagují

5.

Malý magnet otáčivý kolem osy se nazývá __________
A) magnetka C) doména
B) ferit D) magnetit