Posuvné účinky síly - Newtonovy zákony

A. Výklad


Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu Newtonovy zákony: resp. stručné vysvětlení problematiky.

Účinky síly pohybové posuvné (změna rychlosti, směru)
    otáčivé
  deformační   (změna tvaru)

Účinek síly závisí na velikosti, směru síly a působišti (u gravitační síly = těžiště tělesa)

1. Zákon setrvačnosti

Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, jestliže na něj nepůsobí jiná tělesa silou nebo síly působící na těleso jsou v rovnováze.
Př.  naklánění lidí v autobuse, nasazení kladívka na topůrko, auto v zatáčce, kutálející se míč, chůze, apod.
Hypotézu vyslovil jako první Galileo Galilei

2. Zákon o účincích sil

Čím větší síla po určitou dobu na těleso působí, tím je změna jeho rychlosti větší.

Čím větší má těleso hmotnost, tím je změna jeho rychlosti působením síly po určitou dobu menší.
Př.  vozík naložen menším nebo větším nákladem, postrčení vozíku menší nebo větší silou, apod.
Proti pohybu těles působí brzdné síly - odporová (prostředí - voda, vzduch)
třecí (povrch)

3. Zákon akce a reakce

Působí-li jedno těleso na druhé silou, působí i druhé těleso na první stejně velkou silou opačného směru.

Síly vzájemného silového působení současně vznikají i zanikají. Každá z nich působí na jiné těleso, tudíž nejsou v rovnováze.

Př.  dva magnety, ruka a míč, odstrčení bruslaře, přetahování lana, apod.
viz vzájemné silové působení - 6. ročník
B. Důležité pojmy:

Hmotnost, rychlost tělesa, tíhová konstanta, energie pohybová, polohová, práce, Joule

C. Literatura:
Fyzika pro 7. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 64-83
Fyzika pro 7. ročník Základní školy - I.díl, SPN 2001, str. 67-85

aplety - http://www.walter-fendt.de/ph11e/n2law.htm - 2. Newtonův zákon

 
D. Zkušební test:
 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Deformační účinky síly tělesu mohou změnit  __________ .
A) rychlost C) tvar
B) směr pohybu D) teplotu

2.

K 1. Newtonovu zákonu se hodí heslo __________ .
A) setrvačnost C) účinky síly
B) rovnováha sil D) akce a reakce

3.

Chlapec na lodi A strčí do lodě B. To se projeví tak, že se __________ .
A) loď A dá do pohybu, loď B stojí C) do pohybu se dají lodě A i B
B) loď B dá do pohybu, loď A stojí D) obě lodě zůstanou stát
 

4.

K 3. Newtonovu zákonu se hodí heslo__________ .
A) akce a reakce C) setrvačnost
B) účinky síly D) rovnováha sil

5.

Síla je dána __________.
A) velikostí C) směrem
B) velikostí a směrem D) časem