Páka

A. Výklad


Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu páka: resp. stručné vysvětlení problematiky.


 

Páka - těleso otáčivé kolem osy, též jednoduchý stroj.

Možné otáčení: v kladném nebo záporném směru

Textové pole: Platí:  F . a = M, kde M je  moment síly (Newtonmetr - Nm)
Textové pole: Platí:  F . a = M, kde M je  moment síly (Newtonmetr - Nm)Účinek síly působící na páku závisí na velikosti síly F, rameni a (vzdálenost působiště síly a osy otáčení)

 

Páka je v rovnovážné poloze, jestliže je součin ramene a síly na jedné straně páky roven součinu ramene a síly na straně druhé.

 

Příklad:

Houpačku tvoří třímetrové prkno podepření uprostřed. Na jednom konci sedí chlapec o hmotnosti 30kg. Kam se posadí jeho kamarád vážící 45kg?

Textové pole: F1 = 300 N
a1 = 1,5 m
F2 = 450 N
a2 = ? m                                             

 Kamarád se musí posadit do vzdálenosti 1m od podepření.


 
páka jednozvratná x dvojzvratná
  rovnoramenná x nerovnoramenná
   
Užití páky nůžky, kleště, kolečko, rumpál, přezmen, otvírák,
   
rovnoramenné váhy
   
kladka pevná - stejná síla
  volná - poloviční síla
  kladkostroj - síla n krát menší, podle počtu lan

B. Důležité pojmy:

rameno síly, síla, moment síly vzhledem k ose otáčení, páka, rovnovážná poloha páky,
užití páky, kladky

C. Literatura:
D. Zkušební test:
 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Páka je  __________ .
A) vymyšlený výraz C) silný člověk
B) těleso otáčivé kolem volné osy D) těleso otáčivé kolem pevné osy

2.

Rameno síly je __________ .
A) délka tyče C) vzdálenost konce tyče a osy
B) vzdálenost působiště síly a osy D) místo podepření páky

3.

Moment síly udáváme v jednotce __________ .
A) Newton C) Newtonmetr
B) metr D) kilogram

4.

Páka je v rovnovážné poloze, jsou-li stejné__________ .
A) síly na obou stranách páky C) ramena na obou stranách páky
B) momenty sil na obou stranách páky D) závaží na obou stranách páky

5.

K rovnováze páky na obrázku  musíme působit v bodě A silou__________.
A) 100N C) 4N
B) 25N D) 50N