Síla a její měření

A. Výklad


Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu síla a její měření: resp. stručné vysvětlení problematiky.

1) Síla - vlastnost, kterou měříme - prodloužením pružiny
  - veličina charakterizující působení těles
značka F
jednotka N (Newton)
další jednotky kN, MN
měřidlo siloměr
   
1N je přibližně velikost síly, kterou působí Země na těleso o hmotnosti 100g
 
Působit silou může těleso
  pole

2) Druhy sil a jejich účinky

druhy sil magnetická
elektická
gravitační
účinky sil pohybové (změna pohybového stavu)
deformační (změna tvaru)

3) Znázornění síly

Síla je určena velikostí a směrem. Její účinek závisí i na působišti (místo, v němž síla působí). Sílu znázorňujeme orientovanou úsečkou

4) Gravitační síla

Čím je větší hmotnost tělesa, tím větší silou na něj Země působí
Velikost gravitační síly Fg, kterou je těleso o hmotnosti m přitahováno k Zemi, dostaneme, když hmotnost tělesa m násobíme činitelem g = 10 N/kg. ( U nás asi 9,81 N/kg)

Fg= m.g

 

Příklad:
Jak velkou silou působí Země na těleso o hmotnosti 30 kg?
m = 30 kg Fg = m.g
g = 10 N/kg Fg = 30 . 10 N
Fg = ? N Fg = 300 N
   
Země působí na těleso silou 300 N.
B. Důležité pojmy:

Znázornění síly, jednotky, měření síly, gravitační síla a hmotnost tělesa.

C. Literatura:
Fyzika pro 7. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 37-47
Fyzika pro 7. ročník Základní školy - I.díl, SPN 2001, str. 23-34

SW - Langmaster - Fyzika 1 - III. kap. - 22,23,25

 
D. Zkušební test:
 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Sílu značíme  __________ .
A) S C) f
B) F D) s

2.

Mezi základní typy sil nepatří síla  __________ .
A) třecí C) gravitační
B) elektrická D) magnetická

3.

Jednotka síly je  __________ .
A) kg C) N
B) W D) cal

4.

1 N je velikost síly, kterou působí Země na těleso o hmotnosti __________ .
A) 1 kg C) 100 kg
B) 100 g D) 1 t

5.

Jak se nazývá přístroj, pomocí kterého měříme  velikost síly?__________.
A) siloměr C) sklonné váhy
B) tachometr D) tlakoměr