Síla a její měření

A. Výklad


Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu skládání sil: resp. stručné vysvětlení problematiky.

1) Připomenutí: Síla
   
značka F
jednotka N (Newton)
další jednotky kN, MN
měřidlo siloměr
   
1N je přibližně velikost síly, kterou působí Země na těleso o hmotnosti 100g
 
2) Skládání sil Posuvný účinek síly na těleso se nezmění, posuneme-li působiště ve směru působící síly.

  Síla, která má na těleso stejný účinek jako několik současně působících sil se nazývá - výslednice sil.
   
I. Stejného směru Výslednice sil složená ze sil stejného směru má s danými silami stejný směr a velikost dánu součtem dílčích sil.
Př.  na závěsu jsou zavěšena dvě závaží, sáňky táhne psí spřežení, na lavici leží štos knih, na most vjíždí pět nákladních automobilů.
II. Opačného směru
  Výslednice sil složená ze sil opačného směru má velikost dánu rozdílem velikostí dílčích sil a směr podle větší z nich.
   
  Př. Přetahovaná lana, přetahování o dveře, člověk v kabině výtahu
   
III. Různého směru Výslednice sil složená ze sil různého směru je dána úhlopříčkou rovnoběžníku sil vytvořeného z daných sil.
   
3) Rovnováha sil Působí-li na těleso současně v jedné přímce dvě síly stejné velikosti a opačného směru. Výslednice sil je nulová.
   

4) Těžiště

Každé těleso má jedno těžiště, poloha závisí na rozložení látky v tělese.
Do těžiště zakreslujeme působiště gravitační síly, kterou Země působí na těleso.
Těleso podepřené pod těžištěm, resp. v těžišti zůstává v klidu.
    Rovnovážná poloha stabilní, volná, vratká
B. Důležité pojmy:

Skládání sil stejného, opačného směru, výslednice sil, rovnováha, těžiště.

C. Literatura:
Fyzika pro 7. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 47-63
Fyzika pro 7. ročník Základní školy - I.díl, SPN 2001, str. 46-54

SW - Langmaster - Fyzika 1 - III. kap. - 23,24

http://www.walter-fendt.de/ph11e/equilibrium.htm - kladky skládání sil
D. Zkušební test:
 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Výslednice sil má na těleso  __________ .
A) stejný účinek jako dílčí síly C) jiný účinek než dílčí síly
B) stejný účinek jako největší ze sil D) opačný účinek k největší ze sil

2.

Skládání dvou sil stejného směru provedeme tak, že  __________ .
A) velikosti sil sečteme, směr bude opačný C) velikosti sil odečteme, směr bude stejný
B) velikosti sil odečteme, směr bude opačný D) velikosti sil sečteme, směr bude stejný

3.

Při skládání dvou sil různého směru použijeme tzv.  __________ .
A) různoběžník sil C) rovnoběžník sil
B) nelze skládat síly různého směru D) Pascalův trojúhelník

4.

Těleso   __________ .
A) má jen jedno těžiště C) může být bez těžiště
B) může mít více těžišť D) má vždy dvě těžiště

5.

Působí-li na jedno těleso současně dvě síly stejně veliké opačného směru, mluvíme o __________.
A) vzájemném silovém působení C) skládání sil
B) rovnováze sil D) nemožném jevu