Stavba látek

A. Výklad


Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu stavba látek: resp. stručné vysvětlení problematiky.

Těleso vše co pozorujeme
  je složeno z látek
Př. Těleso = lavice je složena ze dřeva = látka
 
Látka - 3 podoby pevná sůl, železo, led, dřevo, atd.
 = skupenství kapalná voda, líh, olej, rtuť, atd
  plynná pára, vzduch, propanbutan, metan, atd.

Vlastnosti látek
Pevné dle vlastností - pružné, tvárné (plastické), křehké

  nemění snadno tvar
  dle částicového složení - krystalické (sůl, křemen) nebo amorfní (asfalt, sklo)
 
Kapalné snadno dělitelné, bez tvaru, tekuté
  vodorovná hladina (užito u vodováhy, libely a spojených nádob)
  nestlačitelné, zachovávají objem
 
Plynné snadno dělitelné, bez tvaru, tekuté - stejné jako kapaliny

  stlačitelné, rozpínavé - rozdíl oproti kapalinám
   
 
Látky se dále skládají z částic. atomy
  molekuly = částice vzniklá spojením dvou, či více atomů
 
Částice látek se pohybují neustálým, neuspořádaným pohybem  
důkaz: Brownův pohyb (barvivo ve vodě)  
(nepřímý) difúze - samovolné pronikání částic jedné látky do druhé  
 
Částice látek na sebe působí přitažlivými a odpudivými silami. Tyto síly jsou v rovnováze. Pokud se snažíme těleso zmenšit vzrostou odpudivé síly, pokud zvětšit vzrostou přitažlivé síly.

Podle molekulového uspořádání dělíme látky na
chemické prvky složena ze stejných atomů dusík N2, kyslík O2, vodík H
(viz periodická soustava prvků)
sloučeniny složena ze stejných molekul (vzniká chemickou reakcí) voda H2O, oxid uhličitý CO2, apod.
směsi složena z různých molekul

minerálka (H2O a CO2), osolená voda, apod.

B. Důležité pojmy:

tělesa, látky, silové působení, atomy, molekuly, neuspořádaný pohyb, pevné krystalické látky, vlastnosti kapalin a plynů

C. Literatura:
Fyzika pro 6. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 10-21, 37-50
Fyzika pro 6. ročník Základní školy - I.díl, SPN 2001, str. 23-29

SW - Langmaster - Fyzika 2 - I. kap. - 1

aplety - http://galileoandeinstein.physics.virginia.edu/more_stuff/Applets/brownian/brownian.html - Brownův pohyb
D. Zkušební test:
 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Neexistuje  __________ skupenství.
A) pevné C) plynné
B) kapalné D) látkové

2.

Mezi plynná tělesa nepatří __________ .
A) propanbutan C) hélium v balónu
B) kyslík v lahvi D) vzduch ve třídě

3.

Příklad dvojice látka a těleso kapalné je __________ .
A) voda a oheň C) rtuť a rtuť v teploměru
B) sklenice a limonáda D) dřevo a lavice

4.

Mezi krystalické látky řadíme__________ .
A) asfalt C) sklo
B) led D) vosk

5.

Samovolné pronikání částic jedné látky do druhé nazýváme __________.
A) Brownův pohyb C) difúze
B) geneze D) Broadwayský pohyb