Střídavý proud

A. Výklad


Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu střídavý elektrický proud: resp. stručné vysvětlení problematiky.

Elektrický proud

stejnosměrný - proudí stejným směrem - z akumulátoru

 
 

střídavý - střídá směr proudění - z alternátoru, na základě
elektromagnetické indukce

 
 

- vzájemný pohyb cívky a magnetu

 
 

 

 
Střídavý proud

grafické znázornění sinusoidou

 

- průběh střídavého proudu se opakuje - perioda
 

perioda - fyzikální veličina
- značka - T
-jednotka: s

frekvence - fyzikální veličina
- značka - f
- jednotka - Hz (Herz)
- 1 Hz = perioda trvá 1s

 

- v elektrické rozvodné síti 50Hz

- na ampérmetru, voltmetru změříme efektivní hodnotu proudu, napětí

Platí: I = 0,7.Imax, U = 0,7.Umax

 
Transformátory

- mění hodnoty napětí

- princip elektromagnetické indukce  - primární cívka, sekundární cívka se společným magnetickým jádrem
- přivedené střídavé napětí (vstupní) na primární cívku indukuje střídavé napětí na ( výstupní) sekundární cívce
- výstupní a vstupní napětí jsou ve stejném poměru jako počet závitů sekundární a primární cívky

transformační poměr:  p = N2:N1 = U2:U1

 
  - transformace nahoru:  U2>U1    
 

- transformace dolů

U2<U1    
 

 

 
Rozvodná elektrická síť

- během vedení el. proudu z elektrárny k spotřebitelům je potřeba tranformovat el. napětí (ztráty)

   
 

Elektrárna - napětí 6,3kV-10kV

 

1. transformace - na VVN - 220kV-400kV (mezistátní 750-1000kV) - nahoru

 

2. transformace - na VN - 22kV - dolů

3. transformace - na NN - 230V - dolů

 

spotřebitel

 
     
   
B. Důležité pojmy:

vznik stříd. proudu, měření střídavého proudu a napětí, transformátory, transformační poměr, transformace nahoru, dolů, rozvodná el. síť

 

C. Literatura:
Fyzika pro 9. ročník Základní školy, Prometheus 2001, str. 34-49
Fyzika pro 8. ročník Základní školy - II.díl, SPN 2001, str. 61-75
 
 
D. Zkušební test:
 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Střídavý proud znázorňujeme graficky  __________ .
A) přímkou C) sinusoidou
B) parabolou D) tangentou

2.

 Čas, za který se opakuje průběh proudu se nazývá a značí __________ .
A) perioda, T C) frekvence, f
B) proud, I D) čas, t

3.

Frekvence, při níž perioda trvá 1 s má hodnotu __________ .
A) 100m C) 100N
B) 1F D) 1Hz

4.

Pomocí transformátoru můžeme měnit  __________ .
A) směr elektrického proudu C) elektrické napětí
B) periodu průběhu elektrického proudu D) frekvenci

5.

K dálkovému přenosu elektrické energie se používá __________
A) velmi vysoké napětí, přes 220kV C) nízké napětí, do 220V
B) vysoké napětí, přes 220V D) nízké napětí, do 22kV