POHYB TĚLESA

klid a pohyb tělesa, trajektorie a dráha tělesa, druhy pohybů


 
A. Výklad

 

 

 

1. Co znamená, že se těleso pohybuje?

Těleso se pohybuje, mění-li svou polohu vzhledem k jinému tělesu.

Pokud můj spolužák sedí vedle mne nehybně na židli, nejspíše budu tvrdit, že je v klidu a nepohybuje se. Je to ale opravdu tak?

Když se více zamyslím a uvědomím si, že se celá naše planeta neustále pohybuje vzhledem k vesmíru,  musím usoudit, že i můj spolužák sedící na židli je  v pohybu.  Všechny věci na Zemi se s ní vlastně  pohybují.

Klid těles je pouze relativní (tzn. zdánlivý).

Klid těles můžeme posuzovat i vzhledem k jiným předmětům než jen k pohybu Země ve vesmíru. To, že je spolužák v klidu můžeme posoudit vzhledem k  tělesům, ke kterým se v danou dobu nepřemísťuje  (ke mně, židli, na které sedí, oknu, atd.).

Rozhodnout o tom, zda se dané těleso pohybuje nebo je v klidu, můžeme jen tehdy, uvedeme-li, vzhledem k jakému tělesu se pohybuje nebo je v klidu.

 

Může být dané těleso v klidu a zároveň v pohybu?

 

2. Jak můžeme popsat pohyb tělesa?

Jistě jste už pozorovali letadlo letící po obloze, které za sebou zanechává mlžnou stopu, stejně si vybavíte stopu lyží ve sněhu nebo jízdního kola v blátě. Za stopu vlaku můžeme považovat koleje, po kterých jede, písmo na papíře vzniká díky pohybu tužky. Některé křivky, které těleso opisuje nelze zaznamenat. Například stopu vykopnutého míče, stopu padající kapky vody z kohoutku.

Myšlenou čáru, po které se těleso pohybuje, označujeme jako trajektorii pohybu tělesa.

 

dráha pohybu tělesa
  • je délka trajektorie, kterou těleso opíše za určitou dobu
  • je to fyzikální veličina, která má svoji značku a základní jednotku
označení:   s  
jednotka:   m 1 metr

 

3. Jaké jsou Druhy pohybů těles

 

  POHYB TĚLESA

SLOŽENÝ OTÁČIVÝ POSUVNÝ

PODLE TRAJEKTORIE

PODLE RYCHLOSTI

PŘÍMOČARÝ KŘIVOČARÝ ROVNOMĚRNÝ NEROVNOMĚRNÝ
zpomalený zrychlený

"Nezapomněl jsi kliknout na odkazy: pohyb tělesa - podle trajektorie - podle rychlosti?"

 

B. Důležité pojmy:

klid a pohyb tělesa, trajektorie a dráha tělesa, druhy pohybů

C. Literatura:
  • Fyzika pro 7. ročník základní školy, Prometheus, Praha 2001

  • Fyzika pro 7. ročník základní školy, SPN, Praha 1983
  • M. Rojko a kol., Fyzika kolem nás I, Scientia, Praha 1996

 
D. Zkušební test:

 

 

Tady si vyzkoušej, zda jsi již danou problematiku zvládl!

1.

Jaký druh pohybu nekoná sedačka kolotoče za jízdy?__________ .

A) rovnoměrný C) nerovnoměrný
B) posuvný D) křivočarý

2.

Pro jakou fyzikální veličinu používáme označení písmenem s ?
A) rychlost C) dráha
B) čas D) stupeň

3.

Jakou jednotku nepoužíváme k měření dráhy?__________ .
A) s C) km
B) m D) cm

4.

Motocykl se rozjíždí po přímé silnici. Která z daných vět není pravdivá?
A) Řidič je vzhledem k sedadlu v klidu. C) Motocykl vzhledem k silnici koná pohyb posuvný.
B) Motocykl koná rovnoměrný pohyb. D) Přední kolo koná k sedadlu jen otáčivý pohyb.

5.

Který pohyb je přímočarý?_________.
A) pohyb vozů metra mezi dvěma zastávkami C) jízda vlaku mezi dvěma stanicemi
B) pohyb vody v potoce D) pohyb kabiny výtahu