home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků
 
 
 

Přehled učiva - kapaliny


 • Molekuly kapalin jsou stejně jako molekuly plynů či molekuly pevných látek v neustálém neuspořádaném pohybu. Udržují se v přibližně stejných vzdálenostech od sebe. Nejsou však vázány na jedno místo a mohou po sobě klouzat.
  Molekuly na sebe působí odpudivými silami, jsou-li u sebe příliš blízko. Naopak při větších vzdálenostech mezi molekulami jsou síly přitažlivé.

 • Kapaliny jsou tekuté, jejich tvar je určen tvarem nádoby. Jsou nestlačitelné. Důsledkem sil mezi molekulami kapaliny je pružná blána na povrchu kapaliny. její vlastnosti popisuje fyzikální veličina povrchové napětí.

 • Při zvýšení teploty kapaliny se zvětší její objem. Protože hmotnost se nemění, hustota kapaliny se zmenší. Vyjímkou je voda. Její objem se při zvýšení teploty mezi 0 °C a 4 °C zmenšuje a hustota se zvětšuje. Hustota vody je proto při 4 °C největší. Tato vyjímka se nazývá teplotní anomálie vody.

 • Kapalina smáčí stěny nádoby, jsou-li síly mezi molekulami stěny a molekulami kapaliny větší než síly mezi molekulami kapaliny. Hladina kapaliny se u stěny zvedne. V kapiláře vystoupí taková kapalina nad úroveň hladiny kapaliny v nádobě. Tento jev má velký význam v přírodě.
  Kapalina nesmáčí stěny nádoby, jsou-li síly mezi molekulami stěny a molekulami kapaliny menší než síly mezi molekulami kapaliny. Hladina kapaliny u stěny poklesne. V kapiláře je hladina kapaliny níže než hladina v nádobě.

 • Hydrostatický tlak v hloubce h je roven součinu hloubky, hustoty kapaliny r a konstanty g (ph = h . r . g).
  Na každou stěnu tělesa ponořeného v kapalině působí kolmo tlaková síla rovná součinu plochy stěny S, průměrné hloubky stěny h, hustoty kapaliny r a konstanty g (F = S . h . r . g).

 • Hladiny kapaliny ve spojených nádobách se ustálí ve stejné výšce.

 • Archimédův zákon: Vztlaková síla působící na těleso v kapalině je rovna tíhové síle, která by působila na kapalinu s objemem ponořené části tělesa. Pro vztlakovou sílu platí Fvz = V . r . g ; V je objem ponořené části tělesa, r je hustota kapaliny, g je konstanta.

 • Těleso ponořené v kapalině:
  1. klesá ke dnu (potápí se), je-li jeho hustota větší než hustota kapaliny
  2. zůstává ve stejné výšce (vznáší se), je-li jeho hustota stejná jako hustota kapaliny
  3. stoupá k hladině, je-li jeho hustota menší než hustota kapaliny
  U ledu plovoucího na hladině vody vyčnívá z vody asi jedna desetina celkového objemu ledu.

 • Pascalův zákon: Působí-li na kapalinu v uzavřené nádobě vnější tlaková síla, zvýší se tlak ve všech místech kapaliny stejně. Pascalův zákon se využívá například v hydraulických lisech, hydraulických zvedácích, u strojů pro zemní práce a u brzd v automobilech.
 
 
 
Přehled učiva
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Zápisy z hodin
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Opakování
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Programy
výukové
převody
ostatní
encyklopedie