home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků
 
 
 

Přehled učiva - plyny


  • Molekuly plynu se neustále neuspořádaně pohybují, jejich vzájemné vzdálenosti nejsou stálé. Plyn vyplní vždy celý objem nádoby. Plyny jsou stlačitelné a tekuté. Rozpínavost i tlak plynu jsou důsledkem pohybu molekul.

  • Tlak vzduchu na zemský povrch nazýváme atmosférický tlak a značíme ho pa. Atmosférický tlak měříme rťuťovými tlakoměry (barometry) nebo aneroidy. Jeho hodnota je přibližně 100 kPa; přesná hodnota závisí na počasí a nadmořské výšce.

  • Atmosféra má tloušťku nekolika set kilometrů. Podle toho, jak se v ní mění teplota, ji rozdělujeme na čtyři vrstvy: troposféru, stratosféru, mezosféru a termosféru. V troposféře probíhají všechny změny, ovlivňující vývoj počasí. Troposféra obsahuje většinu vodních par, které se v atmosféře vyskytují.

  • Meteorologie se zabývá fyzikálními jevy v troposféře. Tyto jevy způsobují většinu změn počasí. Základní meteorologické prvky jsou: teplota vzduchu, tlak vzduchu, vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, oblačnost a srážky. Na základě naměřených hodnot sestavují meteorologové předpověď počasí.

  • I v atmosféře platí Archimédův zákon: Vztlaková síla působící na těleso v atmosféře je rovna tíhové síle, která by působila na vzduch s objemem tělesa. Pro vztlakovou sílu platí Fvz = V . r . g; V je objem tělesa, r je hustota vzduchu, g je konstanta. Vztlaková síla působící na těleso míří svisle vzhůru. Je-li průměrná hustota tělesa menší než hustota vzduchu, těleso v atmosféře stoupá.

  • O podtlaku mluvíme, má-li plyn v nádobě tlak nižší než atmosférický. Nejnižší možný tlak má vakuum (0 Pa). Tlaku většímu, než je atmosférický, říkáme přetlak. Přetlak se někdy uvádí jako fyzikální veličina. Je to rozdíl tlaku plynu a atmosférického tlaku.

  • Příčinou proudění vzduchu v atmosféře je rozdíl tlaků. Rychlost větru se měří anemometry. Při vzájemném pohybu vhodně tvarovaných těles a vzduchu vzniká aerodynamický vztlak. Aerodynamického vztlaku využívají ptáci, letadla a vrtulníky.

 
 
 
Přehled učiva
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Zápisy z hodin
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Opakování
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Programy
výukové
převody
ostatní
encyklopedie