home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků
 
 
 

Přehled učiva - pohyb tělesa


 • Pohyb tělesa je změna polohy tělesa vzhledem k jinému tělesu. Spojnice bodů, kterými při pohybu projde určitý bod tělesa, se nazývá trajektorie. Podle tvaru trajektorie dělíme pohyby na přímočaré a křivočaré. Délce trajektorie za určitou dobu říkáme dráha.

 • Všechny pohyby jsou složeny z posuvných a otáčivých pohybů. Při otáčivém pohybu se všechny body tělesa pohybují po kružnicích se středy na jedné přímce - ose otáčení. Při posuvném pohybu se každý bod tělesa pohybuje po stejné trajektorii.
   

 • Průměrná rychlost v je podíl dráhy s a času t, za který těleso dráhu urazilo: s = v/t.
  Jednotkou rychlosti jsou: metr za sekundu (m/s), kilometr za hodinu (km/h) a kilometr za sekundu (km/s).
  Mezi jednotkami platí následující převody:

   
jednotka
značka
převody
kilometr za hodinu
km/h
1 km/h = 1 000m/3 600 s = 1 m/3,6 s

1 m/s = 3,6 km/h

kilometr za sekundu
km/s
1 km/s = 1 000 m/s = 3 600 km/h

 

 • Nejdůležitější fyzikální veličina popisující pohyb je okamžitá rychlost. Okamžitá rychlost má směr tečny k trajektorii v příslušném bodě. Okamžitou rychlost znázorňujeme orientovanou úsečkou.

 • Okamžitá rychlost se měří tachometry. Policie využívá k měření rychlosti vozidel radary. rychlost větru se měří anemometry, které jsou vybavené speciálními vrtulkami roztáčenými větrem. Rychlost měří i přístroje GPS pro určování polohy.

 • Rovnoměrný posuvný pohyb je pohyb, při němž se všechny body tělesa pohybují stále stejnou rychlostí. Grafem časového průběhu rychlosti je úsečka rovnoběžná s časovou osou. Rovnoměrný otáčivý pohyb je pohyb, při němž se každý bod tělesa pohybuje po kružnici stále stejnou rychlostí. Nerovnoměrný pohyb je pohyb, který není rovnoměrný. Nerovnoměrným pohybem je například zrychlený pohyb a pohyb zpomalený.

 • Postup při kreslení grafů ve fyzice:

  1. Narýsujeme dvě navzájem kolmé osy - vodorovnou a svislou.
  2. U konce každé osy doplníme popis osy ve tvaru označení veličiny/značka jednotky.
  3. Na každou osu narýsujeme rovnoměrnou stupnici.
  4. Do grafu vyneseme body odpovídající zjištěným hodnotám.
  5. V grafu můžeme naznačit průběh závislosti fyzikální veličiny.

 • Dráhu rovnoměrného pohybu s, kterou urazí těleso rychlostí v za čas t, vypočítáme podle vzorce s = v . t.
  V grafu časového průběhu rychlosti je dráha vyznačena plochou obdelníka pod úsečkou vymezenou začátkem a koncem pohybu nebo částí pohybu.

   
 • Dráha nerovnoměrného pohybu odpovídá ploše pod křivkou znázorňující časový průběh rychlosti.

 • Čas, za který těleso urazí dráhu s průměrnou rychlostí vprům., je t = s/ vprům.

 
 
 
Přehled učiva
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Zápisy z hodin
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Opakování
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Programy
výukové
převody
ostatní
encyklopedie