home výuka aplety laboratorní práce testy projekty práce žáků
 
 
 

Přehled učiva - síla a její vlastnosti

 • Tělesa na sebe mohou působit při dotyku nebo na dálku. působení těles na dálku je zprostředkováno silovým polem. Při statickém působení těles jsou tělesa vzhledem k sobě v klidu. Při dynamickém působení se tělesa vůči sobě pohybují. V obou případech dochází k deformacím (mění se tvar a rozměry těles). Při dynamickém působení se navíc mění i pohyb těles.

 • Síla je veličina, kterou užíváme k popisu vzájemného působení těles. Jednotkou síly je newton (označení N).
  Sílu si můžeme znázornit orientovanou úsečkou (úsečka s šipkou). Bod, ve kterém síla působí, se nazývá působiště síly. Přímka, v níž síla působí, se nazývá nositelka síly. Sílu můžeme posunovat podél její nositelky bez změny účinku.

 • Výslednice sil je síla, která má stejné účinky jako skládané síly.
  Výslednice rovnoběžných sil stejného směru je síla v velikostí rovnou součtu sil. Má stejný směr jako skládané síly.
  Výslednicí rovnoběžných sil opačného směru je síla s velikostí rovnou rozdílu sil. Má směr větší síly.

 • Postup při grafickém skládání dvou různoběžných sil se stejným působištěm je následující:
  - úsečky znázorňující síly doplníme na rovnoběžník
  - výslednice je síla, která je úhlopříčkou rovnoběžníka a vychází z působiště obou sil
  - každou sílu můžeme rozložit na dvě složky
   

 • Na všechna tělesa na zemském povrchu působí tíhová síla. Značíme ji FG.
  Tíhovou sílu můžeme počítat podle vzorce
  FG = m . g.
  Tíhová síla určuje svislý směr.
  Působištěm tíhové síly je těžiště. Každé těleso má jen jedno těžiště.
   

 • Zákon setrvačnosti: Těleso setrvává v klidu nebo v pohybu rovnoměrném přímočarém, pokud není nuceno tento stav změnit působením jiných těles.

 • Síla, která působí ve směru rychlosti, těleso urychluje.
  Síla, která působí proti směru rychlosti, těleso zpomaluje.
  Síla, která je kolmá ke směru rychlosti, zakřivuje trajektorii tělesa.
  Sílu, která působí jiným směrem, můžeme rozložit na dvě složky. Kolmá složka zakřivuje trajektorii a druhá složka mění velikost rychlosti. Čím větší je působící síla, tím větší je změna pohybu.

 • Zákon akce a reakce: Dvě tělesa na sebe navzájem působí stejně velkými silami opačného směru. Tyto síly označujeme akce a reakce. Obě síly mají společnou nositelku, působí současně. Vždy působí na různá tělesa, proto se neruší.

 • Otáčivé účinky síly popisuje moment síly. Moment síly je roven součinu ramene síly a síly (M = a . F). Rameno síly je vzdálenost nositelky síly a osy otáčení. Jednotkou momentu síly je newtonmetr, který má značku N . m.
  K otáčení se výhodně používá dvojice sil. Jsou to dvě rovnoběžné, stejně veliké síly opačného směru, s různými nositelkami.
   

 • Rovnováha je stav, při kterém je těleso v klidu. Podmínkami rovnováhy jsou nulová výslednice sil a nulový moment sil.

 • Působí-li síla kolmo na plochu, označujeme ji pojmem tlaková síla.
  Účinky tlakové síly vyjadřuje tlak. Tlak vypočítáme podle vzorce p = F/S, ve kterém je F tlaková síla a S plocha, na kterou tlaková síla působí. Jednotkou tlaku je pascal (Pa). Deformační účinky tlakové síly se snižují zvětšením plochy (lyže, sněžnice, pásy tanku, ...). Tlak se zvýší zmenšením plochy (jehla, nůž, hřebík, sekera, ...).

 • Smykové tření vzniká, když se dvě tělesa z pevných látek po sobě smýkají. Třecí síla závisí na tlakové síle a na kvalitě povrchů. Působí proti pohybu či zamýšlenému pohybu tělesa. Klidová třecí síla je větší než třecí síla při pohybu.

 • Valivé tření vzniká při valení válce, koule nebo kužele. Za stejných okolností je tření valivé menší než tření smykové. Tření je v některých případech užitečné, v technice je obvykle škodlivé. Když se nějaké těleso pohybuje v kapalině nebo v plynu, vzniká odpor prostředí. Síla odporu prostředí je vždy namířena proti pohybu.

 


 

 

 
 
 
 
Přehled učiva
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Zápisy z hodin
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Opakování
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
 
Programy
výukové
převody
ostatní
encyklopedie